Privacy Statement

Privacy Statement Apple of My Eye 

Apple of My Eye staat voor goede zorg, op alle vlakken. Je mag er daarom van uitgaan dat Apple of My Eye zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Apple of My Eye staat ook voor heldere taal en wil daarom op een duidelijke manier met u communiceren over de persoonsgegevens die zij verwerkt. 

Over Apple of My Eye, persoonsgegevens en verwerken Apple of My Eye hierna “Apple of My Eye, wij of ons”, is gericht op kinderopvang. Het waarborgen van de privacy van de kinderen die door ons worden opgevangen, diens ouders, de medewerkers, de (website)bezoekers en overige relaties, is daarbij van fundamenteel belang.

Apple of My Eye verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het begrip “persoonsgegevens” moet je denken aan elk stukje informatie dat direct of indirect leidt tot de identificatie van een natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator; of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van “verwerken” zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle natuurlijke personen waarvan Apple of My Eye persoonsgegevens verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:
• bezoekers van onze website;
• klanten van Apple of My Eye: dat wil zeggen de ouders wiens kinderen kinderopvang bij ons genieten;
• potentiele klanten van Apple of My Eye;
• sollicitanten;
• contactpersonen van leveranciers;
• (andere) derden die met Apple of My Eye communiceren; 

Welke persoonsgegevens verwerkt Apple of My Eye en waarom?
Apple of My Eye verwerkt persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die gegenereerd zijn tijdens uw bezoek aan onze website.
In algemene zin verwerkt Apple of My Eye persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
• het onderhouden van contact met u;
• het leveren van diensten op het gebied van kinderopvang;
• het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van uw kind(eren);
• het nakomen van onze wettelijke (bewaar)verplichtingen;
• het behartigen van gerechtvaardigde belangen van Apple of My Eye, bijvoorbeeld in het kader van de behandeling van een klacht;
• voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Wat zijn de grondslagen voor die verwerkingen?
De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop daarnaartoe. Wanneer jij ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten op het gebied kinderopvang, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van die opdracht noodzakelijk is. Verder wordt het merendeel van de persoonsgegevens die wij verwerken, verwerkt op basis van toestemming hiervoor. Dit geldt in elk geval voor de persoonsgegevens van kinderen; voor verwerking daarvan is toestemming nodig van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Indien je niet wil dat Apple of My Eye de persoonsgegevens (die zij met toestemming verwerkt) nog langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. Apple of My Eye zal dan stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Apple of My Eye of een derde dat verbiedt. Indien Apple of My Eye op uw verzoek stopt met het verwerken van persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat je niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Apple of My Eye. Zo geldt er bijvoorbeeld een administratieve bewaarplicht van zeven (7) jaar voor bepaalde gegevens. Persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie aan Apple of My Eye zijn verstrekt, worden tot vier (4) weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je hebt ingestemd met het langer bewaren daarvan. Het digitale ouderportaal van Apple of My Eye is tot maximaal twee (2) maanden na de laatste opvangdag uw kind(eren) beschikbaar. Daarna worden de persoonsgegevens, zo veel als wettelijk toegestaan, verwijderd. Tot slot zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Apple of My Eye, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie en kwaliteitsverbetering. 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd door Apple of My Eye?
Apple of My Eye doet haar uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De navolgende uitgangspunten zijn van toepassing:
• Apple of My Eye verwerkt niet méér gegevens dan nodig is om haar diensten aan u(w kind(eren)) te verlenen en om de overige hiervoor genoemde doelen te realiseren.
• Alle medewerkers van Apple of My Eye zijn tot geheimhouding gehouden en zullen persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij daar een wettelijke of medische noodzaak voor is.
• Alleen die medewerkers van Apple of My Eye die betrokken zijn bij de dienstverlening aan u(w kind(eren), hebben inzage in de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn.
• Medewerkers van Apple of My Eye zullen privacygevoelige onderwerpen op een daarvoor juist moment en juiste plek met u bespreken.
• Apple of My Eye maakt enkel gebruik van beveiligde computerprogramma’s, servers en verbindingen. Uitsluitend de apparaten die door Apple of My Eye worden beheerd hebben direct toegang tot onze systemen. Apparaten die niet door Apple of My Eye worden beheerd, hebben uitsluitend toegang tot onze systemen (via een VPN-verbinding die is beveiligd door wachtwoorden en 2-factor-authentication).
• Al het interne data verkeer wordt middels SSL-certificaten beveiligd.
• Fysieke dossiers zijn tot een minimum beperkt.
• Wanneer voor het vervullen van activiteiten door Apple of My Eye een derde wordt ingeschakeld, waarborgt Apple of My Eye dat die derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door Apple of My Eye.
• Doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt, als dat al het geval is, enkel plaats conform de eisen die de toepasselijke privacywetgeving daaraan stelt.
• Verzoeken van derden aan Apple of My Eye om persoonsgegevens te verstrekken die niet voortkomen uit een wettelijk plicht, worden alleen ingewilligd met de expliciete toestemming van u.

Op welke rechten kun jij een beroep doen?
Indien gewenst, kun je te allen tijde een beroep doen op de navolgende rechten:
• Inzage: je kunt Apple of My Eye vragen om de persoonsgegevens die Apple of My Eye van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
• Correctie of aanvulling: indien persoonsgegevens die Apple of My Eye van u verwerkt niet correct of onvolledig zijn, kun je Apple of My Eye vragen om deze te corrigeren of aan te vullen;
• Verwijdering: indien je niet meer akkoord bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Apple of My Eye of indien je van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door Apple of My Eye niet langer nodig is voor het doel waarvoor je die aan Apple of My Eye hebt verstrekt, kun je Apple of My Eye vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
• Beperking: indien je vermoedt dat Apple of My Eye meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk, kun je Apple of My Eye verzoeken om minder persoonsgegevens te verwerken;
• Bezwaar: indien je twijfelt of uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt door Apple of My Eye, kun je bezwaar maken tegen de verwerking daarvan;
• Dataportabiliteit: indien je aan Apple of My Eye persoonsgegevens hebt verstrekt en Apple of My Eye deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kun je Apple of My Eye verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen. 

Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kun je schriftelijk een verzoek indienen bij  info@AppleofMyEye.net. Apple of My Eye zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn, uw verzoek afhandelen. Apple of My Eye zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover je in het betreffende geval daarop recht hebt. Klanttevredenheid Bij Apple of My Eye hechten wij veel waarde aan klanttevredenheid. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan bij ons aan via info@AppleofMyEye.net. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Kom je er dan niet uit, dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure, eveneens via info@AppleofMyEye.net. 

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Apple of My Eye in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Apple of My Eye behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien de toepasselijke wetgeving wijzigt.